Charakterystyka pracy magisterskiej pod tytułem „Działalność i likwidacja zgrupowania »Zapory«”

Działalność band „Zapory” zawarłem w niepublikowanej pracy magisterskiej pod tytułem „Działalność i likwidacja zgrupowania »Zapory«”, napisanej podczas studiów w Wojskowej Akademii Politycznej, pod kierunkiem profesor Marii Turlejskiej, w latach 1958–1962. Ustalenia oparłem na szczątkowych wówczas publikacjach, a w szczególności na dokumentach akt sprawy Sądu Wojewódzkiego dla województwa warszawskiego przeciwko Władysławowi Nowickiemu i innym, jak też na aktach spraw przeciwko szeregu dowódcom i członkom band „Zapory” znajdujących się w archiwum Sądu Rejonowego w Lublinie, oraz na materiałach archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, byłego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie, Centralnego Archiwum Wojska Polskiego, jak też szeregu relacjach i własnym uczestnictwie w obronie władzy ludowej. Dotychczasowe monografie naukowe, jak między innymi: Jan Czapla, Maria Turlejska „Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu 1944–1947” (Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1966), Tadeusz Walichnowski „U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce” (Książka i Wiedza, Warszawa, 1975), Władysław Góra, Zenon Jakubowski „Z dziejów organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie lubelskim 1944–1948” (Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 1978) oraz wydania pod redakcją Władysława Góry „W walce z podziemiem zbrojnym 1944–1948” (Książka i Wiedza, Warszawa, 1977) i „Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, tomy I i II, niejawne materiały sesji naukowej, odbytej w byłym sztabie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 1966 roku, w treściach dotyczących „Zapory”, opierają się na ustaleniach z mojej pracy.

Autor: Hubert Kępski