Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Arkadiusza Wasilewskiego z 1 czerwca 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 1 czerwca 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Chimczak Eugeniusz, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Wasilewskiemu Arkadiuszowi, synowi Stanisława, ustalił, że: a) Wasilewski Arkadiusz, w okresie od maja 1945 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w zamiarze usunięcia przemocą Krajowej Rady Narodowej, Rządu Jedności Narodowej, a następnie Sejmu Ustawodawczego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zagarnięcia ich władzy i zmiany ustroju Państwa Polskiego, po zdezerterowaniu z Centrum Wyszkolenia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Andrzejowicach, koło Łodzi, numer poczty polowej 21640–A, brał udział w nielegalnych związkach „Armia Krajowa” („A.K.”) i „Wolność i Niezawisłość” („WiN”), gdzie, występując pod pseudonimem „Biały”, był członkiem dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN”, pod dowództwem Dekutowskiego ps. „Zapora”, na terenie województwa lubelskiego, brał czynny udział w szeregu zbrojnych napadach dywersyjno–terrorystycznych, zawierających się w zabójstwach żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Radzieckiej, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, oraz w napadach na urzędy i instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, utrzymywał łączność organizacyjną z członkami „WiN”, w szczególności z Dekutowskim ps. „Zapora”, Nowickim ps. „Stefan”, „Renkiem”, „Jadzinkiem” i innymi. b) W maju 1945 roku, w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, wspólnie z innymi, opuścił jednostkę wojskową, tj. Centrum Wyszkolenia Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Andrzejowicach, koło Łodzi, numer poczty polowej 21640–A, i wstąpił do bandy „WiN” na terenie województwa lubelskiego, pod dowództwem Dekutowskiego ps. „Zapora”, gdzie dopuszczał się napadów rabunkowych i grabieży, a między innymi: 1) W połowie kwietnia 1947 roku, w Ratoszynie, powiat Lublin, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, w czasie którego zrabował towary tekstylne. 2) W sierpniu 1947 roku, w Pusznie, powiat Puławy, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, w czasie którego zrabował towary tekstylne i 19000 złotych. c) W okresie od maja 1945 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej na terenie województwa lubelskiego i innych województw, dokonał szeregu gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Radzieckiej, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, posterunki Milicji Obywatelskiej, urzędy administracji państwowej, samorządowej i społecznej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych urzędów i partii politycznych, rabując przy tym mienie państwowe, a między innymi: 1) W lipcu 1945 roku, na terenie województwa rzeszowskiego, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Armii Radzieckiej, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 2) W styczniu 1947 roku, w Chodlu, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na poborcę podatkowego, podczas spełniania jego funkcji służbowych, w czasie którego zrabował 22000 złotych. 3) W marcu 1947 roku, w Chodlu, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na Urząd Gminny, w czasie którego zamordował jednego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, zaś dwóch poranił i zrabował im broń. d) W okresie od maja 1945 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej „WiN” na terenie województwa lubelskiego, przechowywał, bez zezwolenia, broń palną i amunicję. e) W okresie od maja 1945 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, na terenie Polski, używał za autentyczne podrobione dokumenty, na zmyślone nazwisko Krysiak Tadeusz. Na podstawie powyższego, postanowił: pociągnąć Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława, do odpowiedzialności karnej z artykułów: punkt a) artykuł 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt b) artykuł 118 § 1, 2 i 3 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 115 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt c) artykuł 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt d) artykuł 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, punkt e) artykuł 191 Kodeksu Karnego. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. (–) Chimczak, porucznik. Postanowienie powyższe zostało mi ogłoszone w dniu 2 czerwca 1948 roku. Wasilewski Arkadiusz /podpis podejrzanego/. Wykonano trzy egzemplarze. /D.T./.