Kwit depozytowy dotyczący sprawy przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu z 2 czerwca 1948 roku

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Departament Drugi, Wydział Pierwszy, Numer … (pieczęć nagłówkowa). Warszawa, dnia 2 czerwca 1948 roku. Kwit depozytowy, numer 236/48, dotyczący sprawy przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu vel Mieczysławowi Piątkowi. Niżej wyszczególnione przedmioty, odebrane w czasie rewizji osobistej, – domowej, wymienione w protokole rewizji, z dnia 18 września 1947 roku, dokonanej przez Departament Śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, przyjęte zostały na przechowanie w Wydziale Pierwszym Departamentu Drugiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, w dniu 2 czerwca 1948 roku, i zapisane w Księdze Kontroli Depozytów, pod numerem 236/48: 1) 20 dolarów amerykańskich – banknot (jedna sztuka o wartości dwadzieścia), 2) 2273 złote (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote), 3) zegarek ręczny „Lanco”, 4) obrączka żółta, 5) dwa pierścionki z białego metalu, 6) razem pięć pozycji, 7) …, 8) …, 9) …, 10) …. Pracownik Departamentu Śledczego, podpis nieczytelny (podpis zdającego). Referent Wydziału Pierwszego Departamentu Drugiego, podpis nieczytelny (podpis przyjmującego). … (podpis podejrzanego). Wzór Numer E–25. Drukarnia Numer 1. Potwierdzenie odbioru depozytu. Ja, niżej podpisany …, potwierdzam odbiór drugostronnie wymienionych, w pozycjach …, przedmiotów z … Bezpieczeństwa Publicznego w …, w dniu …. … (podpis wydającego). … (podpis otrzymującego). ….