Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Romana Grońskiego z 28 maja 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 28 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, porucznik Chimczak Eugeniusz, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Grońskiemu Romanowi, synowi Konstantego, ustalił, że: a) Groński Roman, w okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w zamiarze usunięcia przemocą Krajowej Rady Narodowej, Rządu Tymczasowego, Rządu Jedności Narodowej, a następnie Sejmu Ustawodawczego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zagarnięcia ich władzy i zmiany ustroju Państwa Polskiego, brał udział w nielegalnych związkach „Armii Krajowej” („A.K.”) i „Wolność i Niezawisłość” („WiN”), gdzie, występując pod pseudonimami „Szumski Andrzej” i „Żbik”, był członkiem bandy dywersyjno–terrorystycznej, pod dowództwem Dekutowskiego ps. „Zapora”, na terenie województwa lubelskiego, a od maja 1946 roku, pełniąc funkcję dowódcy specjalnej grupy likwidacyjnej, tzw. „żandarmerii”, występującej pod nazwą „3/IV”, na terenie województwa lubelskiego, kierował działalnością terrorystyczną podległych mu ludzi, przy czym, osobiście, brał czynny udział w szeregu zbrojnych napadach dywersyjno–terrorystycznych, zawierających się w zabójstwach żołnierzy Wojska Polskiego, sprzymierzonej Armii Radzieckiej, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej, oraz w napadach na urzędy i instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, utrzymywał łączność organizacyjną z członkami „WiN”, w szczególności z Dekutowskim ps. „Zapora”, Nowickim ps. „Stefan”, Łukasikiem ps. „Ryś” i innymi. b) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej, a od maja 1946 roku, jako dowódca specjalnej grupy likwidacyjnej „WiN” na terenie województwa lubelskiego i innych województw, dokonał szeregu gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Radzieckiej, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, posterunki Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, urzędy administracji państwowej, samorządowej i społecznej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych urzędów i partii politycznych, rabując przy tym mienie państwowe, a między innymi: 1) W dniu 5 lutego 1945 roku dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w Chodlu, powiat Lublin, mordując jednego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. 2) W dniu 7 lutego 1945 roku, wraz z bandą, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, we wsi Wały, powiat Lublin, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 3) W lutym 1945 roku, w Lublinie, dokonał zbrojnego napadu na szpital, wypuszczając aresztowanego Pałkę Henryka. 4) W początkach marca 1945 roku, na Kolonii Popkowskiej, powiat Kraśnik, dokonał zbrojnego napadu na grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 5) W maju 1945 roku, w rejonie wsi Stale, powiat Nisko, województwo rzeszowskie, wraz z bandą, dokonał zbrojnego napadu na przejeżdżającą samochodami jednostkę Armii Radzieckiej, w czasie którego zamordował trzech żołnierzy, zaś pozostałym przy życiu zrabował broń i dwa samochody. 6) W maju 1945 roku dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w Bełżycach, powiat Lublin, mordując jednego funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. 7) W końcu maja 1945 roku dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w Wojciechowie, powiat Lublin, gdzie zrabował broń. 8) W początkach czerwca 1945 roku, wraz z bandą, w sile ponad 40 ludzi, w Kazimierzu nad Wisłą, rozbił posterunek Milicji Obywatelskiej i zamordował dwóch milicjantów. Jednocześnie, w tej samej miejscowości, zamordował żołnierza Armii Radzieckiej oraz pięciu żołnierzy Wojska Polskiego. 9) W początkach czerwca 1945 roku, w Bychawie, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w czasie którego zrabował broń i mundury. Bezpośrednio z Bychawy udał się do wioski Huta Turobińska, powiat Krasnystaw, gdzie dokonał terrorystycznego napadu na członków Polskiej Partii Robotniczej, którym zrabował mienie i inwentarz żywy. 10) W połowie czerwca 1945 roku, w Janowie Lubelskim, zrabował cztery samochody wojskowe, którymi, wraz z bandą, udał się do Urzędowa, powiat Kraśnik, i dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w czasie którego zrabował broń i mundury. W tym samym dniu rozbił posterunek Milicji Obywatelskiej w Józefowie, niszcząc akta. 11) W czerwcu 1945 roku, wraz z bandą, w Kluczkowicach, powiat Kraśnik, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Armii Radzieckiej, w czasie którego zamordował dziewięciu żołnierzy i zrabował broń. Następnego dnia, po wyżej wymienionym napadzie, dokonał zamachu na jednostkę Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej, w okolicach Ratoszyna, powiat Lublin, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 12) W okresie od czerwca do lipca 1945 roku, na terenie województwa lubelskiego, dokonał szeregu napadów terrorystycznych na członków Polskiej Partii Robotniczej, rabując mienie i inwentarz żywy. 13) W sierpniu 1945 roku, wraz z bandą Dekutowskiego ps. „Zapora”, dokonał szeregu zbrojnych napadów na posterunki Milicji Obywatelskiej, w okolicach Ostrowca Kieleckiego, przy czym rabował broń i mundury. 14) W połowie stycznia 1946 roku dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Bychawie, gdzie zniszczył akta i zrabował broń. 15) W styczniu 1946 roku dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w Wysokim, powiat Lublin, w czasie którego zamordował funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej i zniszczył akta. 16) W lutym 1946 roku, wraz z bandą, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Krzczonowie, w czasie którego pokarał chłostą dwóch milicjantów, zrabował broń i zniszczył akta. 17) W czerwcu 1946 roku, na stacji kolejowej Szastarka, wraz z podległą mu bandą, dokonał zbrojnego napadu na, przejeżdżających pociągiem, żołnierzy Armii Radzieckiej, w czasie którego zamordował pięciu żołnierzy i oficerów tejże Armii, oraz jednego oficera Wojska Polskiego. 18) W końcu czerwca 1946 roku, na stacji kolejowej Leśniczówka, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu, w czasie którego zrabował z kasy kolejowej 7000 złotych. 19) W końcu czerwca 1946 roku, we wsi Dobrowola, powiat Lublin, dokonał napadu terrorystycznego na pracowniczkę Urzędu Bezpieczeństwa, Pałkównę Zofię, i jej koleżankę, w czasie którego poobcinał im włosy oraz zrabował legitymacje służbowe. 20) W sierpniu 1946 roku, we wsi Piaski, koło Kraśnika, dokonał zbrojnego napadu na członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, rabując im broń. 21) W końcu sierpnia 1946 roku, w rejonie wsi Leszczyna, powiat Lublin, zamordował pracownika Urzędu Bezpieczeństwa, przy czym ciało zabitego wrzucił do studni. 22) W końcu sierpnia lub początkiem września 1946 roku dokonał zbrojnego napadu na kapitana Wojska Polskiego Wawrzonka, raniąc go kilkakrotnie z pistoletu. 23) W dniu 24 września 1946 roku, wraz z podległą mu bandą, dokonał terrorystycznego napadu na wieś Moniaki, powiat Kraśnik, zamieszkałą w większej części przez członków Polskiej Partii Robotniczej, w czasie którego spalił wieś, zamordował jednego mieszkańca, oraz zrabował mienie i inwentarz żywy. c) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej, a od maja 1946 roku, jako dowódca specjalnej grupy likwidacyjnej „WiN” na terenie województwa lubelskiego i innych województw, mordował obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a między innymi: 1) W kwietniu 1946 roku, we wsi Ludwinów, powiat Lublin, zamordował dwóch mieszkańców tejże wioski – Wirtela Stefana i Kołodzieja. 2) W dniu 12 kwietnia 1946 roku, we wsi Białeń, powiat Kraśnik, zamordował Gołębia Jana, Ostrowską Stefanię i jej syna, Ostrowskiego Edwarda. 3) We wrześniu 1946 roku, we wsi Kazimierów, zamordował dwóch mężczyzn – Janczurę i Jakubczyka, a jednocześnie, we wsi Łopienniki, powiat Lublin, zamordował obywatela Kustra. 4) W październiku 1946 roku, we wsi Obleszcze, gmina Polichna, w okolicach Janowa Lubelskiego, zamordował jednego mężczyznę. 5) W listopadzie 1946 roku zamordował mieszkańca wsi Ratoszyn, powiat Lublin, niejakiego Michalaka Stanisława. 6) W lipcu 1947 roku zamordował Chłodną Helenę, mieszkankę wsi Ludwinów, powiat Lublin. d) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej, a od maja 1946 roku, jako dowódca specjalnej grupy likwidacyjnej „WiN” na terenie województwa lubelskiego i innych województw, wraz z podległą mu bandą, zabierał, przy użyciu przemocy, mienie, w celu przywłaszczenia, a między innymi: 1) W końcu marca 1945 roku, we wsi Boby, powiat Kraśnik, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, gdzie zrabował znajdujące się tam towary. 2) W końcu maja 1945 roku, w Wojciechowie, powiat Lublin, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, w czasie którego zrabował różne towary. 3) W okresie od października 1945 roku do końca grudnia 1945 roku dokonał szeregu napadów terrorystycznych i rabunkowych na spółdzielnie, młyny i inne instytucje w Dzierzkowicach, Popkowicach, Skurczycach, Urzędowie i Bełżycach, rabując pieniądze i mienie. 4) W styczniu 1946 roku, w Wysokim, powiat Lublin, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, rabując mienie. 5) W końcu czerwca 1946 roku, we wsi Dobrowola, powiat Lublin, gospodarzowi tejże wioski, Pałce, zrabował dwa konie. 6) W lipcu 1946 roku dokonał szeregu napadów rabunkowych na spółdzielnie i młyny, w Kłodnicy i Bychawie, powiat Lublin, i w Pusznie, powiat Puławy, rabując pieniądze oraz towary. 7) W końcu sierpnia 1946 roku dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, w Bożechowie, powiat Lublin, rabując mienie. 8) W początkach września 1946 roku dokonał napadu rabunkowego na majątek Polskich Kolei Państwowych w Kłodnicy, w czasie którego zrabował dwa konie. 9) W listopadzie 1946 roku dokonał szeregu napadów rabunkowych na spółdzielnie w Ratoszynie, Kłodnicy, Łopiennikach i Godowie, w czasie których rabował mienie i pieniądze. 10) W marcu 1947 roku kilkakrotnie dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię w Chrzanowie, rabując mienie. 11) W końcu marca 1947 roku, wraz z Miatkowskim ps. „Zawada” i „Wrzosem”, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię w Urzędowie, gdzie zrabował 20000 złotych. 12) W końcu maja 1947 roku dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnie w Pusznie i Godowie, gdzie zrabował znajdujące się tam towary. 13) W sierpniu 1947 roku dokonał napadu rabunkowego na tartak państwowy, w czasie którego zrabował z kasy 15000 złotych. e) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej, a od maja 1946 roku, jako dowódca specjalnej grupy likwidacyjnej „WiN” na terenie województwa lubelskiego, przechowywał, bez zezwolenia, dużą ilość broni palnej, granatów, min i amunicji. f) W okresie od sierpnia 1947 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, na terenie Polski, używał za autentyczne podrobione dokumenty, na zmyślone nazwisko Szumski Andrzej. Na podstawie powyższego, postanowił: pociągnąć Grońskiego Romana, syna Konstantego, do odpowiedzialności karnej z artykułów: punkt a) artykuł 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt b) artykuł 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt c) artykuł 225 § 1 Kodeksu Karnego, punkt d) artykuł 259 Kodeksu Karnego, punkt e) artykuł 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, punkt f) artykuł 191 Kodeksu Karnego. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. (–) Chimczak, porucznik. Postanowienie powyższe zostało mi ogłoszone w dniu 2 czerwca 1948 roku. Groński Roman /podpis podejrzanego/. Wykonano trzy egzemplarze. /D.T./.