Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Tadeusza Pelaka z 1 czerwca 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 1 czerwca 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Pelakowi Tadeuszowi, synowi Władysława, ustalił, że: a) Pelak Tadeusz, w okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w zamiarze usunięcia przemocą Krajowej Rady Narodowej, Rządu Tymczasowego, Rządu Jedności Narodowej, a następnie Sejmu Ustawodawczego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zagarnięcia ich władzy i zmiany ustroju Państwa Polskiego, brał udział w nielegalnych związkach „Armii Krajowej” („A.K.”) i „Wolność i Niezawisłość” („WiN”), gdzie, występując pod pseudonimem „Junak”, był czynnym członkiem dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN”, pod dowództwem Dekutowskiego ps. „Zapora”, i pełnił funkcję skrzynki kontaktowej na terenie wioski Halinówka, powiat Puławy, przy czym zbierał wiadomości, informujące o ruchach jednostek Wojska Polskiego, grup operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, które to wiadomości, drogą osobistych meldunków, przekazywał dowódcom band dywersyjnych, utrzymywał łączność organizacyjną z członkami „WiN”, w szczególności z Dekutowskim ps. „Zapora”, Nowickim ps. „Stefan”, „Duchem” i innymi. b) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej „WiN” na terenie województwa lubelskiego, dopuszczał się gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego, grupy operacyjne Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, mordując poszczególnych żołnierzy tych jednostek, rabując przy tym mienie państwowe, a między innymi: 1) W początkach czerwca 1945 roku, w Bychawie, powiat Lublin, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w czasie którego zrabował broń i mundury. 2) W czerwcu 1945 roku dokonał terrorystycznego napadu na wioskę Huta Turobińska, powiat Krasnystaw, zamieszkałą w większej części przez członków Polskiej Partii Robotniczej. Podczas tego napadu spalił wieś, rabując przy tym mienie i inwentarz żywy. 3) W dniu 23 sierpnia 1946 roku, we wsi Wilkołaz, powiat Kraśnik, dokonał zbrojnego napadu na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, w czasie którego zamordował dwóch milicjantów – Kazimierza Józefa i Wiaka Edmunda, oraz ranił członka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej – Kaźmieraka Jana, rabując wyżej wymienionym broń. c) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, będąc obowiązany do służby wojskowej, obowiązku tego nie dokonał i do Wojska Polskiego się nie zgłosił. d) W okresie od lipca 1944 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako członek dywersyjno–terrorystycznej bandy „WiN” na terenie województwa lubelskiego, przechowywał, bez zezwolenia, broń palną i amunicję. Na podstawie powyższego, postanowił: pociągnąć Pelaka Tadeusza, syna Władysława, do odpowiedzialności karnej z artykułów: punkt a) artykuł 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt b) artykuł 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt c) artykuł 117 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 118 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt d) artykuł 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. (–) Chimczak, porucznik. Powyższe postanowienie zostało mi ogłoszone w dniu 2 czerwca 1948 roku. Pelak Tadeusz /podpis podejrzanego/. Wykonano trzy egzemplarze. /D.T./.