Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Władysława Nowickiego z 27 maja 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 27 maja 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Nowickiemu Władysławowi, synowi Aleksandra, ustalił, że: a) Nowicki Władysław, w okresie od sierpnia 1945 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w zamiarze usunięcia przemocą Krajowej Rady Narodowej, Rządu Jedności Narodowej, a następnie Sejmu Ustawodawczego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zagarnięcia ich władzy i zmiany ustroju Państwa Polskiego, brał udział w nielegalnym związku „Wolność i Niezawisłość” („WiN”), gdzie, występując pod pseudonimem „Stefan”, do lutego 1946 roku pełnił funkcję kierownika działu propagandowego Obwodu Lubelskiego „WiN”, a później Komendanta Obwodu Lubelskiego, zaś od lipca 1946 roku – Inspektora Inspektoratu Lubelskiego „WiN”, przy czym działalność jego przejawiała się w tym, iż, jako szef propagandy Obwodu Lubelskiego, kontaktował się z Komendantem Obwodu Lubelskiego „WiN” – Abraszewskim ps. „Boruta”, dostarczając mu zredagowane przez siebie artykuły o treści antypaństwowej, które, po przedrukowaniu, w formie ulotek i odezw, rozpowszechniał w dużych ilościach wśród społeczeństwa; jako Komendant Obwodu Lubelskiego „WiN”, prócz działalności wspomnianej wyżej, zbierał, za pośrednictwem podległej mu sieci wywiadowczej, wiadomości stanowiące tajemnicę państwową, które w formie raportów przesyłał do Inspektoratu; jako Inspektor Inspektoratu Lubelskiego „WiN”, kierował działalnością dywersyjno–terrorystyczną podporządkowanych mu band leśnych „WiN” na terenie województwa lubelskiego, utrzymywał łączność organizacyjną z dowódcami band, Dekutowskim ps. „Zapora”, jego zastępcą, kapitanem „Wisłą”, Łukasikiem ps. „Ryś”, Grońskim ps. „Żbik”, „Uskokiem”, „Jadzinkiem”, „Renkiem” i innymi, którym wydawał rozkazy mordowania żołnierzy Wojska Polskiego, sprzymierzonej Armii Radzieckiej, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, dokonywania zbrojnych napadów na urzędy i instytucje państwowe, samorządowe i społeczne. b) W okresie od lipca 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako Inspektor Inspektoratu Lubelskiego „WiN”, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do dokonywania gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego, sprzymierzonej Armii Radzieckiej, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, posterunki Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, urzędy administracji państwowej, samorządowej i społecznej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych urzędów i partii politycznych, oraz rabunku mienia państwowego. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN”, pod dowództwem Dekutowskiego ps. „Zapora”, na terenie Polski, dokonały szeregu zamachów terrorystyczno–rabunkowych, a między innymi: 1) W dniu 11 lipca 1946 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, na stacji kolejowej Majdan, powiat Lublin, dokonała zbrojnego napadu na jadących pociągiem żołnierzy Armii Radzieckiej, przy czym zamordowała czterech żołnierzy i jednego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, oraz zrabowała broń i mundury. 2) W końcu lipca 1946 roku, banda Dekutowskiego ps. „Zapora”, w Grębowie, województwo rzeszowskie, zamordowała członka Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. 3) W końcu lipca 1946 roku, banda Dekutowskiego ps. „Zapora” dokonała zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, w rejonie wsi Grębów, województwo rzeszowskie, mordując kilkunastu żołnierzy. 4) W pierwszej połowie sierpnia 1946 roku, banda Dekutowskiego ps. „Zapora” dokonała zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, na terenie powiatu Mielec, województwo rzeszowskie, mordując kilku żołnierzy. 5) W końcu sierpnia 1946 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, we wsi Leszczyna, powiat Lublin, zamordowała funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. 6) W początkach września 1946 roku, banda Dekutowskiego ps. „Zapora” dokonała zbrojnego napadu na pociąg przejeżdżający na odcinku Mielec–Dębica, województwo rzeszowskie, gdzie zamordowała jednego oficera Urzędu Bezpieczeństwa, oraz rozbroiła pięciu żołnierzy, rabując broń. 7) W dniu 23 września 1946 roku banda Łukasika ps. „Ryś” dokonała zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Bełżycach, powiat Lublin, rabując broń i niszcząc akta. 8) W dniu 24 września 1946 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, na szosie Bełżyce–Chodel, powiat Lublin, dokonała zbrojnego napadu na jednostkę Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie zamordowała 18 żołnierzy i zrabowała broń. 9) W dniu 24 września 1946 roku banda Dekutowskiego ps. „Zapora” dokonała zbrojnego napadu na wieś Moniaki, powiat Kraśnik, zamieszkałą w większej części przez członków Polskiej Partii Robotniczej; paląc tą wieś, rabowała mienie ruchome i inwentarz żywy. 10) W końcu września 1946 roku, banda „Samotnego”, we wsi Kosin, powiat Kraśnik, rozbiła posterunek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, gdzie zamordowała dwóch ormowców i kilku raniła. 11) W październiku 1946 roku, banda, pod dowództwem „Renka” i „Bohuna”, dokonała zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej w Kamyszycach, powiat Puławy, mordując czterech funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz rabując znajdującą się tam broń. 12) W dniu 26 października 1946 roku banda Dekutowskiego ps. „Zapora” dokonała zbrojnego napadu na cukrownię państwową w Klemensowie, rabując 75 metrów cukru, 52 pasy transmisyjne i 9 koni, przy czym rozbroiła straż cukrowni, rabując 9 kabeków. 13) W końcu listopada 1946 roku banda Łukasika ps. „Ryś” dokonała dwukrotnie zbrojnego napadu na pociągi przejeżdżające na odcinku Rozwadów–Lublin, rabując z kasy 300000 złotych. 14) W październiku, listopadzie i grudniu 1946 roku, banda „Jadzinka” i „Bohuna”, na terenie powiatu zamojskiego, dokonała szeregu zbrojnych napadów na posterunki Milicji Obywatelskiej, w Radecznicy, Krasnobrodzie, Łaziskach i Łabuniach, mordując funkcjonariuszy. 15) W dniu 17 stycznia 1947 roku, banda „Jadzinka”, we wsi Albinów Mały (pogranicze powiatów zamojskiego i biłgorajskiego), dokonała zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, mordując piętnastu żołnierzy, w tym trzech oficerów. 16) W styczniu 1947 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, we wsi Tomaszowice, powiat Lublin, zamordowała funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego – Tarkowskiego. 17) W styczniu 1947 roku banda „Jadzinka” dokonała napadu zbrojnego na posterunek Milicji Obywatelskiej w Tyszowcach, powiat Tomaszów Lubelski, mordując kilku funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 18) W drugiej połowie stycznia 1947 roku banda Grońskiego ps. „Żbik” dokonała napadu terrorystycznego na wieś Rudnik, powiat Krasnystaw, zamieszkałą w większej części przez członków Polskiej Partii Robotniczej, gdzie zrabowała inwentarz żywy i mienie ruchome. 19) W lutym 1947 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, w rejonie wsi Zaklików, powiat Lublin, zamordowała dwóch funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 20) W marcu 1947 roku banda „Renka” zamordowała dwóch funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w Chodlu, powiat Lublin. 21) W marcu 1947 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, we wsi Zemborzyce, powiat Lublin, zamordowała funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa – Plutę. 22) W dniu 1 maja 1947 roku, banda „Uskoka”, w pobliżu wioski Rozkopaczew, powiat Puławy, zamordowała siedmiu członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, powracających z odchodu pierwszomajowego. 23) W lipcu 1947 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, na szosie Lublin–Kraśnik, dokonała napadu zbrojnego na prezesa wojewódzkiego koła „Wici” z Lublina – Barana, rabując mu motocykl D.K.W., 350 centymetrów sześciennych. c) W okresie od lipca 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako Inspektor Inspektoratu Lubelskiego „WiN”, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do mordowania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN”, na terenie Polski, dokonały szeregu zabójstw, a między innymi: 1) W dniu 24 września 1946 roku, banda Dekutowskiego ps. „Zapora”, podczas napadu na wieś Moniaki, powiat Kraśnik, zamordowała jednego mieszkańca o nieustalonym nazwisku. 2) W październiku 1946 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, we wsi Obleszcze, powiat Janów Lubelski, zamordowała mężczyznę o nieustalonym nazwisku. 3) W październiku 1946 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, we wsi Ratoszyn, powiat Lublin, zamordowała Michalaka Stanisława. 4) W październiku 1946 roku, banda Tudruja ps. „Mundek”, we wsi Motycz, powiat Lublin, zamordowała dwóch mieszkańców – ojca i syna, nazwiskiem Tomasik. 5) W październiku 1946 roku, banda Tudruja ps. „Mundek”, we wsi Konopnica, powiat Lublin, zamordowała mężczyznę, nazwiskiem Mgłowski. 6) W styczniu 1947 roku, banda Łukasika ps. „Ryś”, we wsi Tomaszowice, powiat Lublin, zamordowała mężczyznę, nazwiskiem Matys. 7) W czerwcu 1947 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, w Janowie Lubelskim, zamordowała dwóch mężczyzn o nieustalonych nazwiskach. 8) W lipcu 1947 roku, Groński ps. „Żbik”, we wsi Ludwinów, powiat Lublin, zamordował Chłodną Helenę. d) W okresie od lipca 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako Inspektor Inspektoratu Lubelskiego „WiN”, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, do zabierania, przy użyciu przemocy, mienia, celem przywłaszczenia. Na skutek wydanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN”, na terenie Polski, dokonały szeregu napadów rabunkowych, a między innymi: 1) W końcu lipca 1946 roku banda Dekutowskiego ps. „Zapora” dokonała napadu rabunkowego na majątek państwowy w Grębowie, województwo rzeszowskie, rabując inwentarz żywy. 2) W październiku 1946 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, używając zbrojnej przemocy, nakładała kontrybucję po wsiach Kępa, Kłodnica i Kazimierów, zabierając 30000 złotych. 3) W listopadzie 1946 roku banda Grońskiego ps. „Żbik” dokonała kilkunastu napadów rabunkowych na spółdzielnie w Ratoszynie, Kłodnicy, Łopiennikach i Godowie, powiat Lublin, rabując znajdujące się tam towary. 4) W grudniu 1946 roku, banda Tudruja ps. „Mundek”, w rejonie Sobieszyna, powiat Lublin, dokonała napadu rabunkowego na przejeżdżających kupców, rabując 10000 złotych. 5) W styczniu 1947 roku, banda „Jadzinka”, w Józefowie, powiat Zamość, dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię, rabując znajdujące się tam towary i pieniądze. 6) W lutym 1947 roku, banda Grońskiego ps. „Żbik”, w Zaklinowie, powiat Lublin, dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię, rabując różne towary. 7) W maju 1947 roku banda Grońskiego ps. „Żbik” dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnie w Pusznie i Godowie, rabując znajdujące się tam towary. 8) W czerwcu 1947 roku banda Grońskiego ps. „Żbik” dokonała szeregu napadów rabunkowych na spółdzielnie w Urzędowie i Dzierzkowicach, powiat Lublin, rabując 85000 złotych oraz znajdujące się tam towary. 9) W sierpniu 1947 roku banda Grońskiego ps. „Żbik” dokonała napadu rabunkowego na tartak w Kłodnicy, powiat Lublin, rabując 15000 złotych. 10) W sierpniu 1947 roku banda „Renka” dokonała napadu rabunkowego na spółdzielnię w Pusznie, powiat Puławy, rabując 19000 złotych oraz wszystkie towary tekstylne. e) W okresie od lipca 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, jako Inspektor Inspektoratu Lubelskiego „WiN”, podżegał, w formie wydawanych rozkazów, podległe mu bandy „WiN” do przechowywania, bez zezwolenia, broni palnej, granatów, min i amunicji. f) W okresie od sierpnia 1945 roku do dnia zatrzymania go, tj. 15 września 1947 roku, celem użycia za autentyczne, zbywał podrobione świadectwa tożsamości i świadectwa dotyczące stosunków osobistych. Na podstawie powyższego, postanowił: pociągnąć Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, do odpowiedzialności karnej z artykułów: punkt a) artykuł 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt b) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt c) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 225 § 1 Kodeksu Karnego, punkt d) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt e) artykuł 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku, punkt f) artykuł 191 Kodeksu Karnego. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. (–) Chimczak, porucznik. Postanowienie powyższe zostało mi ogłoszone w dniu 31 maja 1948 roku. Władysław Nowicki /podpis podejrzanego/. Wykonano w trzech egzemplarzach. (I.S.).