Zaświadczenie Jana Pietrusiewicza z 25 października 1948 roku

Numer repertorium 1682/48. Lublin, dnia dwudziestego piątego (25) października tysiąc dziewięćset czterdziestego ósmego (1948) roku. Ja, niżej podpisany, Jan Pietrusiewicz, notariusz w Lublinie, zaświadczam, że powyższy podpis „Łaczyńska Barbara” położyła własnoręcznie, w mojej obecności, osobiście mi nieznana Łaczyńska Barbara z Nowaków, zamieszkała w Lublinie, przy ulicy Północnej, pod numerem 27, która na dowód swej tożsamości okazała kartę rozpoznawczą, wydaną przez Starostę Powiatowego w Puławach, dnia 19 lipca 1943 roku, i wyciąg z aktu małżeństwa, wydany, z ksiąg za 1948 rok, przez Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie, dnia 11 stycznia 1948 roku, za numerem 95/48. Pobrano, na rzecz funduszu sądowego (§ 21 rozporządzenia o wynagrodzeniu notariuszy), 60 złotych. Dopisano „Łaczyńska Barbara”. Notariusz, podpis nieczytelny. Jan Pietrusiewicz. Notariusz w Lublinie.