Protokół odczytania aktu oskarżenia z 27 października 1948 roku

Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (pieczątka nagłówkowa). Znak akt Sr. 904/48. Protokół doręczenia – odczytania aktu oskarżenia. Warszawa, dnia 27 października 1948 roku. Obecni: sędzia wojskowy asesor sekretarz podporucznik Mączyński Zygmunt; oskarżony 1) Nowicki Władysław. Oskarżonemu doręczono – odczytano odpis aktu oskarżenia z dnia 8 lipca 1948 roku, listę osób, które ma się wezwać do sądu i wykaz dowodów wskazanych przez prokuratora wojskowego. Następnie pouczono oskarżonego, w myśl artykułu 185 § 3 i 186 Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego, o przysługującym mu prawie przybrania sobie obrońcy wojskowego lub złożenia, w terminie trzech dni od dnia dzisiejszego, wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz o dopuszczenie dowodów, z podaniem okoliczności, które chce w ten sposób stwierdzić, po czym oskarżony oświadcza: Akt oskarżenia, listę osób i wykaz dowodów oraz udzielone mi pouczenie zrozumiałem. Zgadzam się na wyznaczenie rozprawy głównej w terminie skróconym, w szczególności na dzień …. Proszę o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Nie zgłaszam wniosków dowodowych – zgłaszam wniosek o wezwanie na świadków: 1) Aleksandra Głowackiego, pseudonim konspiracyjny kapitan „Wisła”, ujawnionego, byłego zastępcę oskarżonego Hieronima Dekutowskiego, adres: Kazimierz Dolny, ulica Puławska 54; 2) Bartoszewskiego Adama, pseudonim konspiracyjny „Wir”, byłego szefa sztabu Okręgu „Wolności i Niezawisłości” Lublin, ujawnionego; 3) Abraszewskiego Franciszka, pseudonim konspiracyjny „Boruta”, byłego Inspektora Inspektoratu Lubelskiej „Wolności i Niezawisłości”, adres: Wesoła koło Warszawy, ulica Sapiehy 2. Proszę o adwokata Mieczysława Maślankę, lub, gdyby tenże obrony się podjąć nie mógł, adwokata Niedzielskiego, lub, w razie niemożności i przez tego adwokata, Żmigrodzkiego z Lublina. Pouczono mnie, że nie jest koniecznym podawanie okoliczności, które utwierdzić mają zawnioskowani przeze mnie świadkowie. Warszawa – areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, dnia 27 października 1948 roku. Władysław Nowicki. Pouczono mnie, że w sprawie wszelkich wniosków o uzupełnienie i sprostowanie akt śledztwa zgłaszać się można dopiero na rozprawie. Władysław Nowicki. Wzór 34.