Protokół odczytania aktu oskarżenia z 27 października 1948 roku

Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (pieczątka nagłówkowa). Znak akt Sr. 904/48. Protokół doręczenia – odczytania aktu oskarżenia. Warszawa, dnia 27 października 1948 roku. Obecni: sędzia wojskowy asesor sekretarz podporucznik Mączyński Zygmunt; oskarżony 1) Łukasik Stanisław, 2) Groński Roman, 3) Miatkowski Jerzy, 4) Tudruj Edmund, 5) Pelak Tadeusz, 6) Dekutowski Hieronim, 7) Wasilewski Arkadiusz. Oskarżonemu doręczono – odczytano odpis aktu oskarżenia z dnia 8 lipca 1948 roku, listę osób, które ma się wezwać do sądu i wykaz dowodów wskazanych przez prokuratora wojskowego. Następnie pouczono oskarżonego, w myśl artykułu 185 § 3 i 186 Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego, o przysługującym mu prawie przybrania sobie obrońcy wojskowego lub złożenia, w terminie trzech dni od dnia dzisiejszego, wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz o dopuszczenie dowodów, z podaniem okoliczności, które chce w ten sposób stwierdzić, po czym oskarżony oświadcza: Akt oskarżenia, listę osób i wykaz dowodów oraz udzielone mi pouczenie zrozumiałem. Zgadzam się na wyznaczenie rozprawy głównej w terminie skróconym, w szczególności na dzień …. Proszę o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Nie zgłaszam wniosków dowodowych – zgłaszam wniosek o …. 1) Łukasik Stanisław, 2) Groński Roman, 3) Miatkowski Jerzy, 4) Tudruj Edmund, 5) Pelak Tadeusz, 6) Dekutowski Hieronim, 7) Wasilewski Arkadiusz. Wzór 34.