Protokół posiedzenia niejawnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 27 lipca 1948 roku

Wojsko Polskie. Wojskowy Sąd Rejonowy. C.s. 210/48. Protokół posiedzenia niejawnego. Warszawa, dnia 27 lipca 1948 roku. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym, w składzie: 1) major Górski Antoni jako przewodniczący, 2) kapitan Wotoczek Stanisław jako sędzia, 3) porucznik Szczepański Henryk jako sędzia, przy udziale Sylwii Abramowicz jako protokólanta, w nieobecności prokuratora wojskowego, rozpoznał wniosek Naczelnej Prokuratury Wojskowej, z dnia 23 lipca 1948 roku, Nr. IV Pn. 516/48, w sprawie zastosowania środka zapobiegawczego – aresztu tymczasowego, z terminem do dnia 1 września 1948 roku, w stosunku do: Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, Łukasika Stanisława, syna Feliksa, Grońskiego Romana, syna Konstantego, Tudruja Edmunda, syna Pawła, Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława, i Pelaka Tadeusza, syna Władysława, podejrzanych o popełnienie przestępstwa z artykułu 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, z artykułu 27 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w związku z artykułem 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego i innych. Referent sprawy, porucznik Szczepański Henryk, wnosi, zgodnie z pisemnym wnioskiem Naczelnej Prokuratury Wojskowej z dnia 23 lipca 1948 roku, o zastosowanie względem wyżej wymienionych środka zapobiegawczego – aresztu tymczasowego, z terminem do dnia 1 września 1948 roku, z uwagi na to, że zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzani będą się ukrywać, względnie będą nakłaniać świadków do fałszywych zeznań. Sąd postanowił: Zgodnie z wnioskiem referenta sprawy, i z przyczyn tam naprowadzonych, po myśli artykułu 103 litery b) i c) Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego, zastosować względem podejrzanych: Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, Łukasika Stanisława, syna Feliksa, Grońskiego Romana, syna Konstantego, Tudruja Edmunda, syna Pawła, Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława, i Pelaka Tadeusza, syna Władysława, środek zapobiegawczy – areszt tymczasowy, z terminem do dnia 1 września 1948 roku. Zgodnie z artykułem 102 § 3 Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego, odpis niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Naczelnej Prokuratury Wojskowej, doręczyć wyżej wymienionym podejrzanym. Protokólant: Abramowicz Sylwia. Przewodniczący: magister Górski Antoni – major.