Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Jerzego Miatkowskiego z 1 czerwca 1948 roku

Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Warszawa, dnia 1 czerwca 1948 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, Chimczak Eugeniusz, porucznik, rozpatrzywszy materiały śledztwa przeciwko Miatkowskiemu Jerzemu, synowi Józefa, ustalił, że: a) Miatkowski Jerzy, w okresie od stycznia 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, na terenie Polski, działając w zamiarze usunięcia przemocą Krajowej Rady Narodowej, Rządu Jedności Narodowej, a następnie Sejmu Ustawodawczego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zagarnięcia ich władzy i zmiany ustroju Państwa Polskiego, brał udział w nielegalnym związku „Wolność i Niezawisłość” („WiN”), gdzie, występując pod pseudonimem „Zawada”, był członkiem bandy dywersyjno–terrorystycznej, pod dowództwem Dekutowskiego ps. „Zapora”, na terenie województwa lubelskiego, a od czerwca 1946 roku pełnił funkcję adiutanta tegoż Dekutowskiego ps. „Zapora”, przy czym osobiście, wraz ze swoim dowódcą, brał udział w szeregu zbrojnych napadach dywersyjno–terrorystycznych, zawierających się w morderstwach żołnierzy Wojska Polskiego, sprzymierzonej Armii Radzieckiej, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, oraz w napadach na urzędy i instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, utrzymywał łączność organizacyjną z członkami „WiN”, w szczególności z Dekutowskim ps. „Zapora”, Nowickim ps. „Stefan”, Łukasikiem ps. „Ryś”, Pelakiem ps. „Junak” i innymi. b) W okresie od stycznia 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej na terenie województwa lubelskiego i innych województw, dokonał szeregu gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego i sprzymierzonej Armii Radzieckiej, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, posterunki Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, urzędy administracji państwowej, samorządowej i społecznej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych urzędów i partii politycznych, rabując przy tym mienie państwowe, a między innymi: 1) W czerwcu 1946 roku, wraz z bandą, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, w lesie radzickim, powiat Lubartów, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 2) W sierpniu 1946 roku, wraz z bandą, dokonał zbrojnego napadu na posterunek Milicji Obywatelskiej, w miasteczku Czudec, województwo rzeszowskie, gdzie, po sterroryzowaniu funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, zrabował broń i mundury. 3) W sierpniu 1946 roku dokonał terrorystycznego napadu na obóz Polskiego Czerwonego Krzyża, w rejonie Wysoka, województwo rzeszowskie, w czasie którego rozbroił ochronę tegoż obozu i zrabował lekarstwa, żywność i jeden automat P.P.Sz.. 4) We wrześniu 1946 roku, wraz z bandą, dokonał zbrojnego napadu na pociąg osobowy, na odcinku kolejowym Mielec–Dębica, województwo rzeszowskie, w czasie którego zamordował jednego oficera Urzędu Bezpieczeństwa, oraz rozbroił kilkunastu żołnierzy Wojska Polskiego, rabując im broń i mundury. 5) We wrześniu 1946 roku, w lasach janowskich, dokonał zbrojnego napadu na jednostkę Wojska Polskiego, ostrzeliwując ją z broni maszynowej. 6) W dniu 24 września 1946 roku, wraz z bandą, dokonał terrorystycznego napadu na wieś Moniaki, powiat Kraśnik, zamieszkałą w większej części przez członków Polskiej Partii Robotniczej, w czasie którego spalił tą wieś, zamordował jednego mieszkańca, zrabował mienie i inwentarz żywy. 7) W dniu 26 października 1946 roku dokonał zbrojnego napadu na Państwową Cukrownię w Klemensowie, powiat Zamość, w czasie którego, po rozbrojeniu ochrony, zrabował 75 metrów cukru, 52 pasy transmisyjne, 9 kabeków i 9 koni. c) W okresie od stycznia 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako członek bandy dywersyjno–terrorystycznej „WiN” na terenie województwa lubelskiego i innych województw, zabierał, przy użyciu przemocy, mienie, w celu przywłaszczenia, a między innymi: 1) W dniu 14 lutego 1946 roku, wraz z bandą, w sile ponad 15 ludzi, na szosie Kraśnik–Lublin, dokonał napadu rabunkowego na przejeżdżający samochód Zarządu Drogowego w Kraśniku, w czasie którego zrabował dwie i pół tony mąki, 150 kilogramów benzyny oraz 200 kilogramów tranu. 2) W kwietniu 1946 roku, we wsi Ratoszyn, powiat Lublin, dokonał napadu rabunkowego na gospodarza tejże wioski, rabując mu dwa konie i wóz. 3) W marcu 1947 roku, wraz z Grońskim ps. „Żbik” i „Wrzosem”, dokonał napadu rabunkowego na spółdzielnię, w Urzędowie, powiat Kraśnik, w czasie którego zrabował 20000 złotych. d) W okresie od stycznia 1946 roku do dnia zatrzymania go, tj. 16 września 1947 roku, jako członek dywersyjno–terrorystycznej bandy „Wolności i Niezawisłości” na terenie województwa lubelskiego, przechowywał, bez zezwolenia, broń palną i amunicję. Na podstawie powyższego, postanowił: pociągnąć Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, do odpowiedzialności karnej z artykułów: punkt a) artykuł 86 § 1 i 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, punkt b) artykuł 1 § 1, 2 i 3 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku w zbiegu z artykułem 259 Kodeksu Karnego, punkt c) artykuł 259 Kodeksu Karnego, punkt d) artykuł 4 § 1 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 roku. Oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Chimczak. (–) Chimczak, porucznik. Postanowienie powyższe zostało mi ogłoszone w dniu 2 czerwca 1948 roku. Jerzy Miatkowski /podpis podejrzanego/. Wykonano trzy egzemplarze. /D.T./.