Pismo Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego z 2 marca 1949 roku

Szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. W sprawie: Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, Łukasika Stanisława, syna Feliksa, Grońskiego Romana, syna Konstantego, Tudruja Edmunda, syna Pawła, Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława, Pelaka Tadeusza, syna Władysława i Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, skazanych, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, z dnia 15 listopada 1948 roku, numer akt Sr 904/48, na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, z przepadkiem całego mienia skazanych, na rzecz Skarbu Państwa, który to wyrok, postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego, z dnia 4 lutego 1949 roku, Nr. Sn. Odw. S. 3709/48, został utrzymany w mocy – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją Swą, z dnia 28 lutego 1949 roku, nie skorzystał z prawa łaski, w stosunku do skazanych: Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, Łukasika Stanisława, syna Feliksa, Grońskiego Romana, syna Konstantego, Tudruja Edmunda, syna Pawła, Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława i Pelaka Tadeusza, syna Władysława, zaś, w stosunku do skazanego Nowickiego Władysława, syna Aleksandra, skorzystał z prawa łaski i zamienił mu orzeczoną karę śmierci na karę więzienia dożywotniego. Decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej należy podać do wiadomości skazanemu Nowickiemu Władysławowi, synowi Aleksandra. W załączeniu, przesyłam akta sprawy karnej, przeciwko Dekutowskiemu Hieronimowi i towarzyszom, numer Sr 904/48, celem zarządzenia bezzwłocznego wykonania kary śmierci i kar dodatkowych, odnośnie skazanych: Dekutowskiego Hieronima, syna Jana, Łukasika Stanisława, syna Feliksa, Grońskiego Romana, syna Konstantego, Tudruja Edmunda, syna Pawła, Miatkowskiego Jerzego, syna Józefa, Wasilewskiego Arkadiusza, syna Stanisława i Pelaka Tadeusza, syna Władysława, oraz wykonania kary pozbawienia wolności i kar dodatkowych, w stosunku do skazanego Nowickiego Władysława, syna Aleksandra. Jednocześnie przesyłam odpis postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego, z dnia 4 lutego 1949 roku, Nr. Sn. Odw. S. 3709/48, celem doręczenia Prokuratorowi i zawiadomienia obrońców skazanych o treści powyższego postanowienia. Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego, Doktor Garnowski Władysław, pułkownik. Sporządzono w dwóch egzemplarzach. Egzemplarz numer 1 – adresat. Egzemplarz numer 2 – do akt.