List Henryka Holdera do Ignacego Dzierżyńskiego z 1 września 1951 roku

Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej. Numer 15/168/51/Pr. Warszawa, dnia 1 września 1951 roku. Obywatel Ignacy Dzierżyński. Wylągi, poczta Kazimierz Dolny. W związku z podaniem Obywatela, z dnia 14 sierpnia 1951 roku, w sprawie ułaskawienia Władysława Nowickiego, zawiadamiam: Wielokrotne podania Obywatela w powyższej sprawie, w których Obywatel daje wyraz swym ocenom i opiniom o Władysławie Nowickim, nasuwają przypuszczenie, że działalność skazanego nie jest Obywatelowi znana. Sąd, wyrokując, ustalił, że Nowicki Władysław, syn Aleksandra, od sierpnia 1945 roku do 15 września 1947 roku, na terenie Polski, brał udział w nielegalnym związku „Wolność i Niezawisłość”, gdzie, występując pod pseudonimem „Stefan”, do lutego 1946 roku pełnił funkcję kierownika działu propagandowego Obwodu Lubelskiego „Wolności i Niezawisłości”, a później Komendanta Obwodu Lubelskiego, zaś od lipca 1946 roku do listopada 1946 roku – funkcję zastępcy Inspektora Inspektoratu Lubelskiego „Wolności i Niezawisłości”, a następnie Inspektora tegoż Inspektoratu. Od lipca 1946 roku do września 1947 roku, na terenie województwa lubelskiego, jako zastępca Inspektora, a następnie Inspektor Inspektoratu Lubelskiego „Wolności i Niezawisłości”, podżegał podległe mu bandy dywersyjno–rabunkowe, pozostające pod dowództwem Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, w formie wydawanych rozkazów i instrukcji: a) do dokonywania gwałtownych zamachów, z bronią w ręku, na jednostki Wojska Polskiego, sprzymierzonej Armii Radzieckiej, posterunki Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, funkcjonariuszy wyżej wymienionych instytucji i członków partii politycznych, b) do zabójstw obywateli polskich, c) do zabierania, przy użyciu przemocy, mienia ruchomego instytucjom spółdzielczym i państwowym, w celu przywłaszczenia, d) do przechowywania, bez zezwolenia władz, broni palnej i amunicji, a nadto posługiwał się fałszywym dowodem osobistym. Skazany Nowicki nie przerwał ani na chwilę swojej zbrodniczej działalności, aż do aresztowania, w chwili nieudanej ucieczki zagranicę, z zamiarem kontynuowania wrogiej akcji. Wszyscy podkomendni skazanego zostali ukarani przez Sąd najwyższym wymiarem kary. W związku z tym powiadamia się, że wszelkie podania, zwłaszcza zawierające apologię skazanego, będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Dyrektor Biura Prawnego, Henryk Holder (Holder Henryk). Sporządzono dwa egzemplarze. Egzemplarz numer 1 – adresat. Egzemplarz numer 2 – do akt.